Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser – Virtus Advokater ApS

Nærværende dokument anfører Advokatfirmaet Virtus ApS´ standardbetingelser og vilkår. Advokatfirmaet Virtus ApS’ forretningsbetingelser gælder for den juridiske rådgivning og de ydelser, som Advokatfirmaet Virtus ApS leverer til klienten, medmindre andet er aftalt. Nærværende forretningsbetingelser kan varieres eller fraviges i form af en udtrykkelig bestemmelse herom i det konkret udformede aftalebrev, hvortil nærværende betingelser knyttes som bilag. Ved at underskrive og returnere aftalebrevet, indvilliger klienten i at blive bundet af nærværende betingelser med de eventuelle rettelser og tilføjelser, der fremgår af aftalebrevet.

1. Service, klientpleje samt klagevejledning

Advokatfirmaet Virtus ApS tilstræber i enhver henseende, at yde klienterne en service, der er både omkostningsbevidst og af høj kvalitet, og som opfylder eller overstiger klientens forventninger. Advokatfirmaet Virtus ApS forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk rådgivning, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Advokatfirmaet Virtus ApS vil løbende opdatere klienten vedrørende den juridiske rådgivning, der ydes, samt omfanget af hver opgave, herunder ved at give klienten orientering, hvis specialister skal inddrages i arbejdet, og hvis det er relevant, introducere klienten for sådanne specialister, før disse inddrages.
Advokatfirmaet Virtus ApS vil i relation til klienten kortfattet forklare almene og juridiske problemstillinger som måtte opstå i forbindelse med sagen, herunder, hvor det er naturligt, diskutere med klienten, hvorvidt sagens sandsynlige udfald retfærdiggør førelsen/videreførelsen af sagen.

Måtte klienten ikke have bemærkninger, herunder egentlige klagepunkter, kan klienten på et hvilket som helst tidspunkt kontakte den partner, der er hovedansvarlig for sagen herom, også selvom den pågældende ikke er involveret i den daglige behandling af sagen.

Klienten opfordres til at tage ethvert problem op til drøftelse, som måtte opstå som følge af sagens forløb. Enhver klage vil blive behandlet konstruktivt, og vil straks søges løst, ved at finde en for alle parter tilfredsstillende løsning.
Salæret fastsættes ud fra en samlet vurdering af opgavens omfang og karakter, herunder det med sagen forbundne ansvar, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning for klienten, den medgåede tid og det opnåede resultat. I visse tilfælde er det muligt, at der opkræves en ekstra sats, for eksempel hvis der er ydet en ekstraordinær indsats i form af at arbejde uden for almindelig arbejdstid, eller hvis sagen omhandler særligt komplekse, vanskelige eller usædvanlige aspekter.

I visse tilfælde er det muligt at give et fast estimat eller tilbud for hele eller dele af sagen. Ethvert fast tilbud vil være baseret på de i aftalebrevet anførte betingelser og forudsætninger.
videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og foreninger, herunder iagttagelse af lovgivningens restriktioner vedrørende handel med børsnoterede værdipapirer.​

Vores rådgivning er underlagt og ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for udøvelse af advokatvirksomhed, herunder retsplejelovens 6. afsnit, Advokatsamfundets regler for god advokatskik, reglerne om klientkontomidler og er underlagt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem. Reglerne kan findes på www.advokatsamfundet.dk.
Måtte klienten finde, at Advokatfirmaet Virtus ApS har handlet i strid med god arbejdsskik eller ønskes der at klage over et afregnet salær kan dette sket til Advokatnævnet ved udfyldelse af skema for adfærdsklage og salærklage, der kan findes på advokatsamfundets hjemmeside og indsende dette via e-mail til klagesagafdelingen@advokatsamfundet.dk eller til Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Der kan læses mere herom på www.advokatnævnet.dk.

2. Salær og øvrige omkostninger

Advokatfirmaet Virtus ApS tilstræber at opkræve et salær, som er retfærdigt og rimeligt, og som sikrer, at udgiften til juridiske ydelser er mindre end den værdi, som rådgivningen tilfører klienten.

Advokatfirmaet Virtus ApS forbeholder sig retten til at opkræve yderligere salær, hvis redegørelser udarbejdet af Advokatfirmaet Virtus ApS bliver videregivet til tredjemand eller en anden advokat i sagen og således får et videre ansvarsmæssigt omfang.

Medgået sekretærtid faktureres som hovedregel ikke. Dog faktureres medgået sekretærtid i forbindelse med oprettelse af sagen, herunder søgning for eventuelle interessekonflikter og indhentelse af dokumentation til brug for overholdelse af hvidvaskloven. I de tilfælde hvor sagens særlige beskaffenhed eller omfang medfører behov for sekretærbistand i et omfang, som væsentligt overstiger det sædvanlige, samt hvor sekretæren udfører særlige opgaver af juridisk karakter, faktureres medgået sekretærtid efter den til enhver tid gældende timetakst for sekretærer.

Medgået stud.jur. tid faktureres efter den til enhver tid gældende timetakst for vores stud.jur personel.

Klienten kan sætte en øvre grænse for, hvor mange udgifter, der må påløbe sagen uden klientens godkendelse. Hvis der ønskes en sådan grænse, bedes dette meddelt skriftligt i forbindelse med sagens opstart, eller på et hvilket som helst tidspunkt under sagens forløb.

I forbindelse med sagens opstart, vil det overfor klienten blive estimeret, hvor meget tid, der forventeligt vil blive brugt på behandlingen af sagen. Hvis det viser sig, at en ændring af forholdene vil påvirke estimatet af medgået tid, vil klienten blive informeret om konsekvenserne heraf. Klienten må acceptere, at et givet tidsestimat er et bredt skøn og ikke et fast tilbud. Advokatfirmaet Virtus ApS forbeholder sig retten til at ændre et givet estimat, hvis det bliver klart, at sagens behandling vil medfører yderligere omkostninger, end det oprindeligt var muligt at forudse, eller hvis andre faktorer gør det nødvendigt at ændre vurderingen. Klienten vil blive informeret skriftligt, hvis det givne estimat viser sig at ville blive overskredet.

Salæret er eksklusive relevante omkostninger og udlæg, herunder men ikke begrænset til moms, udlæg (forbindelsesadvokat, afgifter til retten/tinglysning/stempel mv., gebyrer i forbindelse med indhentelse af selskabsoplysninger, tinglysningsdata ell. lign., udlæg i forbindelse med syn&skøn mv.), udgifter (transport-, rejse- og opholdsudgifter, større kopierings- og forsendelsesudgifter mv.)

Påbegyndelsen af en sag kan fra Advokatfirmaet Virtus ApS blive betinget af, at der indbetales et passende depositum, herunder blandt andet dækkende salær, omkostninger, afgifter, gebyrer og lignende. Indbetalt depot vil senest i forbindelse med den endelige afregning af sagen, blive krediteret klienten. Det endelige salær samt udgifter til gebyrer og lignende kan overstige det indbetalte depositum.

3. Fakturering og klientmidler

Fakturering af en sag vil i almindelighed ske månedsvis og i øvrigt ved sagens afslutning. Betalingsbetingelserne er netto kontant 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven. Salæret tillægges moms efter de til enhver tid gældende regler. Det er klienten, der ansvarlig for betaling af regningen, medmindre andet er aftalt, også i tilfælde hvor:

  • Klienten har anmodet om, at regningen skal sendes til betaling af tredjemand.
  • Tredjemand har indvilliget i at betale klientens omkostninger.
  • Klienten er forsikret

Alle klientmidler, som indgår på klientkonto hos Advokatfirmaet Virtus ApS, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet til enhver tid fastsatte regler.

I henhold til lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs fremgår, at der gælder samme regler for de penge, klienten har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, klienten selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Der gælder samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at klienten potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis klienten både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan klienten kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i Danske Bank A/S, jf. nærmere nedenfor pkt. 7, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i et af disse institutter. Eventuelle oprettede separate klientkonti vil ligeledes ske i Danske Bank A/S, i hvilken forbindelse ovennævnte tillige er gældende.

4. Fortrolighed

Enhver oplysning, som klienten oplyser til Advokatfirmaet Virtus ApS, eller som Advokatfirmaet Virtus ApS på anden vis modtager om klienten eller tredjemand i forbindelse med rådgivningen, behandles fortroligt. Materiale, der af klienten eller tredjemand udleveres til Advokatfirmaet Virtus ApS, uanset materialets form eller medium, behandles og opbevares fortroligt. Samtlige medarbejdere hos Advokatfirmaet Virtus ApS er pålagt ubetinget tavshedspligt og har underskrevet erklæring herom.

Advokatfirmaet Virtus ApS indestår imidlertid ikke for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder i form af e-mail, telefax eller lignende.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt for regler, der tilpligter Advokatfirmaet Virtus ApS en oplysningspligt i forhold til offentligheden eller andre, herunder reglerne om forbud mod hvidvask.

Efter afslutningen af en sag, opbevarer Advokatfirmaet Virtus ApS samtlige sagens papirer i klientens sagsmappe (med undtagelse af papirer som klienten måtte bede returneret) i minimum 5 år, hvorefter de destrueres. Dokumenter, som måtte være overladt i varetægt Advokatfirmaet Virtus ApS med henblik på opbevaring, destrueres ikke efter 5 år. Advokatfirmaet Virtus ApS forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr for at beholde dokumenter i varetægt, ligesom der forbeholdes opkrævet et gebyr, såfremt Advokatfirmaet Virtus ApS skal viderebringe opbevaret materiale til klienten eller en anden part på klientens opfordring.

Advokatfirmaet Virtus ApS har databaser indeholdende detaljer vedrørende klienter og potentielle klienter. Indgåelse af aftale med Advokatfirmaet Virtus ApS om juridisk assistance, er samtidig et samtykke fra klienten til, at Advokatfirmaet Virtus ApS kan behandle og opbevare modtagne oplysninger. De oplysninger, som Advokatfirmaet Virtus ApS har fået fra klienten, kan endvidere blive anvendt i forbindelse med kreditkontrol, og hvor dette måtte være relevant kreditundersøgelser. Såfremt klienten, i relation til sagen, overgiver personlige data vedrørende tredjemand til Advokatfirmaet Virtus ApS, er det klientens ansvar, at de relevante persondatabeskyttelseslove er overholdt i denne forbindelse.

5. Interessekonflikt, insiderregler og Hvidvask

Forud for opstarten af en sag, undersøger Advokatfirmaet Virtus ApS, om der foreligger en interessekonflikt, der medfører, at Advokatfirmaet Virtus ApS er afskåret fra at påtage sig den pågældende sag.

Advokatfirmaet Virtus ApS er underlagt gældende lovgivning om forbud mod
Advokatfirmaet Virtus ApS er underlagt reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. I forbindelse med opstarten af en sag, skal der derfor blandt andet indhentes oplysninger til identifikation af klienten i form af pas/kørekort, og hvis klienten er en juridisk person, indhentes oplysninger om klientens ejer- og kontrolstruktur til identifikation af de reelle ejere.​

6. Ansvar og Forsikring

Advokatfirmaet Virtus ApS er ansvarlig for den overfor klienten ydede rådgivning, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog med de nedenfor anførte begrænsninger.

Ansvaret er i ethvert tilfælde begrænset til et beløb svarende til DKK 10.000.000. Det samlede erstatningsbeløb for følgerne af én skade kan således ikke overstige dette beløb.

Advokatfirmaet Virtus ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, avancetab, goodwill, omdømme m.v. Ansvaret omfatter ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private. Ansvaret omfatter ikke hæftelse for andre rådgivere eller selvstændige tredjemænd i øvrigt, som Advokatfirmaet Virtus ApS efter aftale med klienten har overladt dele af opgaven til, eller som klienten har antaget efter vores henvisning.

Advokatfirmaet Virtus ApS er ansvarsforsikret i et anerkendt, dansk forsikringsselskab og har stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

7. Bank

Advokatfirmaet Virtus ApS’ bankforbindelse er Danske Bank, Hillerød Erhvervsafdeling, Munkeengen 32, 3400 Hillerød og klientkonto reg.nr.: 3543, konto nr.: 4467 408 089.

8. Ophavsret

Klienten vil få de nødvendige rettigheder til det konkrete skriftlige materiale, som Advokatfirmaet Virtus ApS producerer i forbindelse med rådgivningen. Advokatfirmaet Virtus ApS har og beholder dog de egentlige ophavs- og immaterialretlige rettigheder til det producerede materiale, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

9. Lovvalg og værneting

Nærværende forretningsbetingelser er underlagt Dansk ret, og enhver uoverensstemmelse eller tvist, som måtte opstå på grundlag af forretningsbetingelserne, skal indbringes for danske domstole og for Københavns Byret som rette værneting i 1. instans.

Få juridisk bistand

Befinder du dig i en situation, hvor du er i tvivl om eller ikke har det fulde overblik over, hvordan du bedst forholder dig, må du ikke tøve med at tage kontakt til os, hvilket eventuelt kan ske gennem udfyldelse af vores kontaktformular til højre.

Virtus Advokater vil efterfølgende vende retur med et tilbud om juridisk assistance, såfremt problemstillingen ligger indenfor et af vores mange kompetenceområder.