Personoplysninger og databeskyttelse

Personoplysninger og databeskyttelse

I henhold til databeskyttelsesforordningen gør vi opmærksom på vores behandling af personoplysninger, herunder den registreredes rettigheder.

Dokumenter og oplysninger

I forbindelse med vores virke i advokatbranchen forudsætter bistanden ofte, at vores klienter og eller disses ansatte stiller en række dokumenter såvel som oplysninger til rådighed for vores rådgivning. Blandt sidstnævnte dokumenter og oplysninger vil som altovervejende hovedregel være personoplysninger af en art. En personoplysning beskrives bedst som enhver personhenførbar oplysning og er således forholdsvist bredspektret – f.eks. simple kontaktoplysninger, dit navn, dit CPR-nummer m.v. Hertil kommer de mere følsomme personoplysninger, som vedrører eksempelvis helbredsforhold eller politisk eller religiøs overbevisning.

En typisk sag vil således betyde, at personoplysninger vedrørende vores klient eller andre personer undergår behandling, mens det ej heller er usandsynligt, at flere personoplysninger kommer til, som sagen skrider frem. Dette kunne komme fra modparten og dennes eventuelle rådgiver(e), myndighederne, domstolene m.v.

Hjemmeside

Til brug for statistik og i jagten på den bedst mulige opbygning registrerer vi på vores hjemmeside, www.virtusadvokater.dk, hvornår vores sider er besøgt. Denne data anvendes ikke udelukkende til optimering af hjemmesiden, men ligeledes i forbindelse med afvikling af driften, og det må i samme omgang understreges, at samtlige oplysninger efter bedste evne anonymiseres.

Ansættelse

Ved ansættelsesrunder modtager vi i forbindelse med eventuelle ansøgninger typisk en række dokumenter, der indeholder personoplysninger af både almindelig og ofte også følsom art, idet alt fra navn til eksamensbeviser og helbredsoplysninger indgår.

Føromtalte dokumenter opbevares sikkert, og er alene tilgængeligt for de ansvarlige for den pågældende ansættelse.

Dataansvarlig

Michael Schlichter – Advokatfirmaet Virtus ApS, Gammel Kongevej 140 A, 1., 1850 Frederiksberg C, CVR-nr. 35204105 er dataansvarlig for personoplysninger af enhver art, som indhentes til brug for at rådgive vores klienter i en given sag.

Michael Schlichter har følgende kontaktoplysninger:

Telefon: 31 21 51 74

E-mail: ms@virtuslaw.dk

Skulle du have spørgsmål eller bemærkninger til vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os på vores hovedmail: info@virtuslaw.dk

Formål og lovgivning

Formålet med indhentelse og behandling af de her omtalte personoplysninger er at kunne rådgive vores klienter i de respektive sager, oplysningerne vedrører eller har relevans i forhold til. Alt afhængig af opgavens og deraf også oplysningernes karakter vil den nævnte behandling finde sted med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f henholdsvis databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, mens det hvad angår behandling af CPR-numre sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

Oplysningerne vil som hovedregel være nødvendige for at sikre vores klienters interesser eller forsvare deres retskrav. Hjemlen til behandling vil derfor typisk være at indhente i henhold til et af førnævnte forhold.

Identitetsoplysninger m.v. indhentes i øvrigt i henhold til sager omfattet af hvidvaskloven med hjemmel i lovens § 11, således de i henhold til loven stillede krav kan imødekommes.

Personoplysninger, som indhentes eller modtages i forbindelse med ansøgninger, undergår behandling i henhold til persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, idet ansøgeren selv har fremsendt oplysningerne, der således behandles på dennes anmodning i håb om at indgå ansættelseskontrakt.

Videregivelse af oplysninger

De persondata vi modtager eller indhenter i forbindelse med sagsbehandling stilles under ingen omstændigheder til rådighed for tredjeparter af markedsføringsmæssige eller lignende formål.

Oplysningerne vil således aldrig videregives, foruden dette er nødvendigt med henblik på som ovenfor nævnt at varetage vores klienters interesser af den ene eller anden art. I tilfælde, hvor persondata videregives, vil det typisk ske til domstolene, myndighederne eller modparter og disses rådgivere, mens det endelig må påpeges, at vi i henhold til hvidvaskloven i en vis grad kan være forpligtiget til at videregive identitetsoplysninger.

Endvidere overføres personoplysninger med det formål at muliggøre anvendelsen af vores IT-system, Dropbox, i henhold til databehandleraftale til denne systemleverandør.

Vi værner i videst muligt omfang om samtlige persondata, som er undergivet vores ansvar, hvorfor vi gennem både tekniske og organisatoriske foranstaltninger har lagt kræfter i at sikre vores data mod uautoriseret adgang fra tredjemand og de hermed forbundne risici for tab eller ødelæggelse.

Opbevaringsperiode

Opbevaringsperioden for personoplysninger er ikke givet på forhånd og kan, såfremt den retlige interesse er til stede, ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

Hvorvidt og hvor længe personoplysninger i en given situation opbevares vil afhænge af, hvilken betydning de pågældende oplysninger ud fra det konkrete tilfælde vurderes at have sammenholdt med de på området til enhver tid gældende forældelsesregler.

Identitetsoplysninger opbevares henhold til sager omfattet af hvidvaskloven i fem år efter sagens afslutning.

Dine rettigheder som registreret

Den registrerede har med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 15 ret til indsigt i hvilke af dennes oplysninger, der behandles. Dertil kommer retten til berigtigelse af urigtige oplysninger i henhold til forordningens artikel 16 henholdsvis retten til i særlige tilfælde at få oplysninger slettet forud for den almindelige sletning efter forordningens artikel 17.

Den registrerede har endvidere mulighed for efter forordningens artikel 18 udover opbevaring at opnå begrænsning af behandlingen, således denne fremadrettet – med undtagelse af samtykke – kun må finde sted med henblik på at fastlægge, forsvare eller på anden vis gøre et retskrav gældende, eller for at værne om vigtige samfundsinteresser eller anden person.

Den registrerede har efter forordningens artikel 20 ret til dataportabilitet, hvilket jf. forordningen er udtryk for retten til at modtage egne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Derudover indebærer bestemmelsen en ret til i visse tilfælde uhindret at få personoplysninger transmitteret fra én dataansvarlig til en anden.

Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningens artikel 21 ligeledes ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod ellers lovlig behandling af persondata.

I tilfælde af, at den registrerede ønsker at gøre brug af ovennævnte rettigheder, vil vi stille krav om relevant legitimation.

Skulle du ønske et mere nærgående kendskab til dine rettigheder som registreret, tillader vi os at henvise til Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som er at finde på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk

Det er ligeledes overfor Datatilsynet, du har mulighed for at indgive klage, såfremt du skulle være utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler eller har behandlet dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktinformationer er ligeledes at finde på førnævnte hjemmeside.

Nærværende orientering er senest opdateret i januar 2020 og vil fremadrettet holdes ajour i forhold til de til enhver tid gældende regler samt undergå den nødvendige justering i forhold til vores forretningsgange.

Få juridisk bistand

Befinder du dig i en situation, hvor du er i tvivl om eller ikke har det fulde overblik over, hvordan du bedst forholder dig, må du ikke tøve med at tage kontakt til os, hvilket eventuelt kan ske gennem udfyldelse af vores kontaktformular til højre.

Virtus Advokater vil efterfølgende vende retur med et tilbud om juridisk assistance, såfremt problemstillingen ligger indenfor et af vores mange kompetenceområder.