Overdragelse før eller efter konkurs

Overdragelse før eller efter konkurs

Af: Advokat Niels Juul Mathiassen og advokatfuldmægtig Thomas Vesth Bjerregaard

Salg af aktiver: Relevante overvejelser ved salg af aktiver, når en konkurs er forestående

Når et selskab bliver tager under konkursbehandling, skal kurator realisere selskabets aktiver. Kurators begrænsede kendskab til selskabet, og den branche det befinder sig i, gør, at det ofte er en svær øvelse at opnå en god pris for aktiverne. Kurator må derfor ofte læne sig op ad ledelsens netværk og erfaring inden et salg. De fleste købere forventer ligeledes at få en bedre pris, når de køber fra et konkursbo på grund af selskabets kritiske situation, og da aktiverne som udgangspunkt sælges uden ansvar. 

Dette fører også til, at man som advokat ofte bliver kontaktet, inden en forestående konkurs af direktøren eller ejerkredsen. De ønsker at redde dele af selskabet eller sælge aktiver ud af selskabet, mens det stadig har en værdi. Det er helt forståeligt og oftest i selskabets interesse. 

Jeg oplever fra tid til anden, at de allerede er blevet advaret af deres netværk omkring de potentielle risici for at blive mødt med et ledelsesansvar. Er dette en potentiel risiko? Absolut, men hvordan sikrer man så, at aktiverne sælges mens de fortsat har en værdi?

  1. Ledelsens rolle

Ledelsen skal varetage selskabets interesse og herunder også kreditorernes interesser – især i en situation, hvor en konkurs er en forestående mulighed. Dette indebærer i forhold til salget af aktiverne, at dette bør ske til markedspris og kræver ofte, at man får assistance både med værdifastsættelsen, men også med selve overdragelsen.

  • Værdifastsættelse

Denne opgave kan løses ved at tage kontakt til en vurderingsmand med henblik på at få vurderet aktiverne i selskabet. Vurderingsmanden vil som udgangspunkt fastsætte 3 priser ved vurderingen:  Fortsat drift (Going concern), målrettet salg og tvangssalg. Selskabets situation er helt afgørende for, hvilken vurdering ledelsen kan vælge. Såfremt køber er et selskab i samme koncern, eller der eksempelvis er personsammenfald i ejerkredsen bør salget ske til ”going concern” priser. 

  • Salgstidspunkt

Man kan som udgangspunkt sælge selskabets aktiver, selvom man ved, at konkursen er forestående. Også selvom der allerede er indgivet en konkursbegæring, men det er sjældent en ønskværdig situation, og det skaber et unødigt tidspres. Dette medfører både, at man ofte kommer i en presset forhandlingsposition, men betyder også, at det måske kan blive et problem af få vurderet aktiverne inden overdragelsen. Salgsprocessen bør man derfor sætte i gang hurtigst muligt.

  • Medarbejdere

Hvad med medarbejderne? Medarbejderne er at betragte som et aktiv i et selskab, og det må derfor overvejes, om medarbejdere og medarbejderforpligtelser skal overdrages i forbindelse med salget. Særligt for medarbejdere gælder dog det, at de er omfattet og beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven, der har til formål at sikre medarbejderens rettigheder og forpligtelser i en overdragelsessituation. De vil derfor i flere situationer være tvunget med i overdragelsen, og man skal være særligt opmærksom på, at en medarbejder ikke bare kan parkeres i det gamle selskab, mens man fortsætter driften i et nyt selskab.

Overdrages medarbejderen ikke som en del af aktivoverdragelsen, opstår spørgsmål herefter, hvordan medarbejderen er stillet i forbindelse med en senere konkurs?

Lønmodtagernes Garantifond vil ligeledes undersøge, om der har været en virksomhedsoverdragelse, når medarbejdere anmelder krav, og herunder om medarbejderen således skulle være dækket af køberen af virksomheden i stedet. 

Ved overdragelser med medarbejdere er det derfor vigtigt, at der tages hensyn til medarbejderne og deres retsstilling.

  • Overdragelsesaftale

Hvordan skal overdragelsen så foregå? Der er ingen tvivl om, at noget af det første kurator ser på efter afsigelse af konkursdekret, er overdragelsesaftaler, der er lavet umiddelbart forinden. Der er intet formkrav til en sådan aftale, men man skal naturligvis sikre, at der er enighed om, hvilke effekter, der overdrages, til hvilken pris, og hvornår betaling skal forfalde.

Med henblik på at sikre bevis for overdragelsen, anbefaler vi altid, at man udformer skriftlig aftale. Dette gælder særligt for et nødlidende selskab, hvor man udover almindelige overdragelsesvilkår, samtidig bør være opmærksom på de konkursretlige regler, herunder omstødelsesreglerne, regler om konkurskarantæne og eventuelle medarbejderforpligtelser.

Typisk vil det være sælger, der forestår udarbejdelse af overdragelsesaftalen. Har man ikke tidligere erfaring med udarbejdelse heraf er det vores erfaring at man bør søge bistand ved en advokat, således at man som ledelse sikrer, at der ikke bliver skabt unødvendige problemer for både køber, kurator og ledelsen selv.